Kategorien
Allgemein

Assemblée Générale 2021

Préparation Cadeaux pour l’Assemblée Générale 2021. (Pour cause du COVID-19 l’AG à été diffuser via WEBEX

Preparatioun vun den Kaddoen fir d’Assemblée Générale 2021. ( Duerch den COVID-19 ass ons AG iwwer WEBEX gehalen gin)